Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, 
ne smagu sirdi vai piespiests; 
jo priecīgu devēju Dievs mīl. (2.Kor. 9:7)


Jūs varat atbalstīt mūsu draudzes evaņģēlija sludināšanā, kalpošanā, baznīcas ēku apsaimniekošanā un atjaunošanā, ziedojot dievkalpojumos vai arī pārskaitot ziedojumu draudzes kontā (Veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu un mērķi "Ziedojums draudzei" vai arī "Ikgadējais ziedojums").

Esam pateicīgi katram ziedotājam par sniegto atbalstu. Esiet svētīti!

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS

ALŪKSNES DRAUDZE.

Pils iela 25, Alūksne, LV-4301
Reģ.Nr. 90000380953
AS "SEB banka", SWIFT kods UNLALV2X
Konts LV 30 UNLA 0025 0047 0090 8LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
OPEKALNADRAUDZE

Reģ. Nr. 99500002593

AS "Swedbank"

Bankas konts Nr. LV37HABA0551032223430